SILA BACA TERMA BERIKUT DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN TAPAK INI DAN SEBARANG PERKHIDMATAN. TERMA INI MENGAWAL PENGGUNAAN TAPAK INI OLEH ANDA, SEGALA BAHAN DAN PERKHIDMATAN KAMI

Pindaan terakhir 14 jun 2013

Umum

Tapak web ini (tidak termasuk tapak pautan) ("Tapak") dimiliki dan dikawal oleh SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD") sebuah syarikat yang ditubuhkan di Switzerland. Tapak ini dikendalikan bagi pihak SPD oleh pihak ketiga. Selain itu SPD mempunyai budi bicara untuk menyediakan perkhidmatan tertentu di negara tertentu (cth. Careline) ("Perkhidmatan") Ketersediaan dan kandungan Perkhidmatan berbeza mengikut negara. Terma Penggunaan ini juga terpakai pada saluran Clearblue dalam youtube.com dan sebarang rujukan kepada Tapak ini juga termasuk saluran ini.

Dengan mengakses Tapak ini dan sebarang Perkhidmatan, anda menerima Terma Penggunaan ini, dalam versi terkini seperti yang disiarkan dari semasa ke semasa dalam bahagian ini di Tapak ini. Anda disarankan melihat semula terma ini secara berkala kerana terma ini boleh berubah sejak kunjungan terakhir anda. Terma tambahan mungkin dikenakan kepada Perkhidmatan ini.

Tapak ini dan Perkhidmatan berkaitan boleh diakses dari pelbagai negara serata dunia. Memandangkan negara-negara tertentu mempunyai undang-undang yang berbeza dari Switzerland, dengan mengakses Tapak ini dan Perkhidmatan berkaitan menunjukkan anda menerima sebagai tambahan selain Terma Penggunaan ini, bahawa undang-undang Switzerland harus dipakai secara eksklusif terhadap semua perkara yang timbul atau berkait dengan penggunaan dan kandungan Tapak dan Perkhidmatan tersebut. Anda juga bersetuju dan menerima bidang kuasa tak eksklusif mahkamah Geneva, Switzerland berkenaan dengan perkara tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, sila hentikan dari menggunakan Tapak dan sebarang Perkhidmatan kami.

Ketersediaan Produk

Sebarang rujukan kepada produk atau perkhidmatan dalam Tapak ini atau apabila Perkhidmatan disediakan, tidak membawa maksud tawaran untuk menjual atau membekal produk atau perkhidmatan tersebut. Tapak ini mungkin merujuk kepada produk yang belum berdaftar atau disahkan dalam sesebuah negara. Sila tanya ahli farmasi tempatan anda untuk produk yang terdapat di negara anda. Nasihat khusus tentang ketersediaan dan kesesuaian sebarang produk atau perkhidmatan harus diperoleh dahulu sebelum pembelian. Gambar produk adalah untuk ilustrasi sahaja.

Pengecualian Liabiliti

Tapak ini dan semua maklumat serta bahan berkaitan yang terkandung dan semua maklumat serta bahan berkaitan yang diberikan sebagai sebahagian dari mana-mana Perkhidmatan adalah tersedia "seperti adanya" untuk tujuan makluman umum sahaja. Perkara ini tidak boleh disandarkan untuk sebarang tujuan khusus dan tiada representasi, jaminan atau aku janji, secara zahir atau diimplikasi, diberikan bahawa maklumat ini adalah tepat, terkini, lengkap, mencukupi atau sesuai. Anda harus menggunakan budi bicara sendiri dalam menilai maklumat yang disediakan melalui Tapak dan Perkhidmatan kami dan dengan menggunakannya anda menerima risiko bahawa maklumat ini mungkin tidak tepat, terkini, lengkap, mencukupi atau sesuai bagi keperluan dan kehendak anda.

PADA BILA-BILA MASA PERLU RUJUK PAKAR PENJAGAAN KESIHATAN UNTUK NASIHAT PERUBATAN DAN SILA BACA DENGAN TELITI LABEL PENUH PADA PEK DAN RISALAH ARAHAN BAGI SEBARANG PRODUK SEBELUM DIGUNAKAN. TIADA MAKLUMAT DALAM TAPAK INI, SAMA ADA BERKAITAN BAHAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN SPD, GABUNGANNYA DAN PEMBEKAL PIHAK KETIGA BERTUJUAN SEBAGAI GANTI KEPADA NASIHAT PERUBATAN ATAU PEMERIKSAAN PERUBATAN OLEH PAKAR PENJAGAAN KESIHATAN BERTAULIAH. SPD dan gabungannya tidak mengendalikan perubatan atau menyediakan perkhidmatan perubatan atau nasihat. 

SPD dan gabungannya, serta pegawai, pekerja atau agennya tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan atau perbelanjaan yang terjadi melalui sebarang akses kepada atau penggunaan Tapak ini, sebarang maklumat atau bahan yang terkandung dalamnya, atau sebarang pautan tapak padanya, sebarang Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, sebarang kerugian keuntungan, tak langsung, sampingan atau turutan atau ganti rugi punitif (walaupun jika SPD dan gabungannya, pegawai, pekerja atau agennya telah dinasihatkan akan kemungkinan ganti rugi tersebut).

SPD memelihara haknya untuk membuat sebarang perubahan dan pembetulan kepada, dan/atau menyekat akses kepada, Tapak dan/atau Perkhidmatan ini sekiranya dianggap perlu oleh SPD dan tanpa notis. Tapak dan/atau Perkhidmatan mungkin tidak boleh dicapai dari semasa ke semasa disebabkan masalah rangkaian, perisian, perkakasan dan gangguan bekalan pihak ketiga, kerja pengemaskinian atau pembangunan. SPD tidak bertanggungjawab jika Tapak dan/atau Perkhidmatan ini tidak dapat dicapai pada sebarang masa atau tempoh, termasuk tanpa had sebarang kerosakan yang terjadi atas sebab ini.

Hak SPD untuk Menggunakan Kandungan yang Diserahkan oleh Pengguna

Dalam sesetengah bahagian Tapak ini anda mungkin dijemput untuk memuat naik atau berkongsi maklumat peribadi (nama, tempat tinggal, emel, telefon, maklumat kesihatan, tarikh lahir, dsb. ), cerita, gambar, pengetahuan, komen, cadangan, soalan, teknik dan seumpamanya) ("Kandungan").

Dengan berbuat demikian, anda memberi kebenaran penggunaan Kandungan tersebut secara percuma, tanpa had, untuk seluruh dunia oleh SPD, gabungannya dan pihak ketiga yang dilantik untuk dimasukkan ke dalam Tapak atau sebarang bahan lain dalam apa jua format (digital, bercetak, media sosial, dsb.) untuk tujuan promosi dan lain-lain.

SPD dan gabungannya berhak, selaras dengan budi bicara mutlaknya dan tanpa notis, untuk menggunakan atau tidak, membuang, menghapus, mengedar, mendedah, menyalin, mengubahsuai, mengedit, mengadaptasi, menghasilkan karya derivatif, memapar kepada umum dan menterjemah semua atau sebahagian daripada Kandungan tersebut tanpa sekatan dan memberi kuasa kepada pihak lain untuk perkara yang sama. Sebagai tambahan, SPD mempunyai hak untuk menggunakan secara percuma sebarang idea, konsep, kaedah, reka bentuk atau teknik yang terdapat dari Kandungan tersebut untuk apa jua tujuan, termasuk tanpa had, pembangunan, penghasilan, reka bentuk dan pemasaran produk dan item lain menggunakan idea, konsep, kaedah, reka bentuk dan teknik tersebut.

Sekiranya anda menarik balik kebenaran anda, ia hanya terpakai selepas itu, setelah SPD menerima penarikan balik kebenaran anda, untuk penggunaan Kandungan itu pada masa hadapan tidak termasuk bahan yang telah dibuat dan disampaikan sebelum itu.

SPD mengemaskini Tapak ini dengan Kandungan baharu dari semasa ke semasa. SPD memelihara haknya untuk memilih Kandungan yang dianggap paling sesuai untuk disiarkan dan tidak menawarkan sebarang jaminan bahawa Kandungan yang anda berikan akan tersiar secara langsung dan boleh dicapai dalam Tapak ini atau tempat lain.

Apabila meminta Perkhidmatan (cth. Careline), anda mungkin dijemput untuk berkongsi maklumat peribadi seperti nama, tempat tinggal, emel, telefon, maklumat kesihatan, tarikh lahir, dsb ("Maklumat Perkhidmatan"). Dengan berkongsi Maklumat Perkhidmatan, anda memberi SPD, gabungannya dan pihak ketiga lain kebenaran untuk menggunakan Maklumat ini bagi melaksanakan permintaan anda. Sebagai tambahan, apabila meminta Perkhidmatan, anda juga mungkin dijemput untuk berkongsi Kandungan dan anda bebas untuk menerima atau menolak secara yang tidak menjejaskan Perkhidmatan yang anda minta. Jika anda bersetuju untuk berkongsi Kandungan, terma yang berkaitan dengan Kandungan di atas adalah dipakai.

Tingkah laku Pengguna

Dengan menggunakan Tapak dan Perkhidmatan ini, anda mengaku bahawa sebarang maklumat yang anda beri adalah benar dan tepat. Penyerahan maklumat tanpa dipinta, seperti soalan, komen atau cadangan, sama ada melalui Tapak ini atau cara komunikasi lain, tidak akan dianggap sulit. SPD dan gabungannya tidak mempunyai kewajipan kepada anda dalam apa jua bentuk berhubung dengan maklumat seperti ini.

Anda bersetuju bahawa tiada Kandungan yang diserah atau disiar oleh anda yang akan mencabul atau melanggar hak individu lain, atau mengandungi bahan yang berunsur libel, fitnah, lucah atau menyalahi undang-undang. Semua Kandungan yang disiarkan pada Tapak ini akan diawasi. SPD memelihara haknya untuk menghapus dengan serta-merta sebarang Kandungan yang, pada pendapatnya yang wajar, mengandungi bahan berunsur libel, fitnah, lucah, penipuan, mencabul hak individu, menimbulkan kebencian atau sangat tidak menyenangkan atau menyalahi undang-undang.

Hak Harta Intelektual

Hak cipta © 2008-2013 SPD. Hak cipta terpelihara. Semua hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam semua teks, gambar, grafik, bunyi, perisian, 'penampilan' umum dan bahan lain dalam Tapak ini dan dalam mana-mana bahan SPD adalah milik SPD dan syarikat gabungannya (kecuali sebarang kandungan pihak ketiga yang dinyatakan sedemikian) atau yang termasuk dengan kebenaran pemilik yang berkaitan.

Anda boleh melayari tapak ini dan menghasilkan semula ekstrak (kecuali untuk kandungan pihak ketiga yang dinyatakan sedemikian) dalam bentuk bercetak, muat turun ke dalam cakera keras, dan dengan mengedarkan kepada orang lain untuk kegunaan peribadi bukan komersil. Penggunaan ini hanya untuk tujuan makluman sahaja dan notis hak cipta di atas harus dipaparkan dalam segala penghasilan semula dengan rujukan kepada Terma Penggunaan.

Tiada penghasilan semula bagi mana-mana bahagian Tapak ini boleh dijual atau diedar untuk tujuan komersil, serta diubah atau dimasukkan dalam sebarang karya atau penerbitan, sama ada dalam bentuk salinan keras atau secara elektronik, termasuk siaran dalam tapak lain.

Tiada apa dalam tapak web ini yang boleh dianggap sebagai memberi secara implikasi, estopel atau selainnya, sebarang hak untuk menggunakan atau kebenaran untuk menggunakan sebarang hak cipta, hak dagang, tanda dagang, logo atau tanda perkhidmatan SPD. SPD melindungi hak harta intelektualnya sejajar dengan undang-undang yang dipakai.

Tanda Dagang

Semua tanda dagang, tanda perkhidmatan dan logo yang dipaparkan dalam Tapak ini adalah dimiliki atau digunakan di bawah kebenaran SPD dan gabungannya dan semua hak cipta terpelihara. Tanpa had, perkara ini termasuk nama "SPD" dan logo serta nama produk termasuk PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ dan Wish for a Baby™ (juga dikenali sebagai Kinderwunsch™ dan Envie d'un Bébé™). Penggunaan tanpa kebenaran sebarang tanda dagang, tanda perkhidmatan atau logo adalah dilarang sama sekali.

Tapak Pautan

Di tempat tertentu dalam Tapak ini anda mungkin ditawarkan pautan automatik ke tapak Internet pihak ketiga yang berkaitan dengan aspek tertentu Tapak ini. Hal ini tidak bermaksud SPD mempunyai kaitan atau menyokong tapak-tapak ini atau pemiliknya. Walaupun SPD berharap anda mendapati tapak-tapak ini menarik, SPD dan gabungannya, juga pegawai, pekerja dan agennya tidak bertanggungjawab atau berliabiliti terhadap tapak pihak ketiga, sebarang maklumat di dalamnya, atau ketersediaannya.

Maklumat Tentang Anda dan Kunjungan Anda ke Tapak ini dan Perkhidmatannya

Kami memproses maklumat tentang anda berdasarkan Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Tapak dan Perkhidmatan ini anda bersetuju dengan pemprosesan dan penggunaan maklumat anda, termasuk maklumat peribadi, berdasarkan Dasar ini.

Virus, Penggodaman dan Kesalahan Lain

Anda tidak boleh menyalahguna Tapak kami dengan memperkenalkan virus, Trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang bersifat hasad atau membahayakan secara teknologi. Anda tidak harus mencuba untuk mendapatkan akses ke Tapak kami tanpa kebenaran, atau sebarang server, komputer atau pangkalan data yang berkaitan dengan Tapak kami.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda telah melakukan kesalahan jenayah. Kami akan melaporkan sebarang pelanggaran ini kepada pihak berkuasa undang-undang dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan menyerahkan identiti anda kepada mereka. Jika pelanggaran ini berlaku, hak anda untuk menggunakan Tapak kami akan terbatal serta merta.

SPD, gabungannya dan pembekal pihak ketiga tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan disebabkan oleh penyebaran serangan nafi khidmat, virus atau bahan teknologi yang berbahaya yang boleh menjangkiti peranti komputer, program komputer, data atau bahan lain milik anda akibat penggunaan Tapak kami atau muat turun sebarang bahan terbitan Tapak kami, atau sebarang tapak web yang dipaut ke Tapak ini.

Kebolehasingan

Sekiranya terdapat mana-mana peruntukan di dalam Terma Penggunaan ini yang didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dipisah dan dihapuskan tanpa memberi kesan kepada penguatkuasaan peruntukan yang lain.

Siapa untuk Dihubungi

Jika anda ada sebarang komen atau pertanyaan tentang Terma Penggunaan atau Dasar Privasi ini, ingin melaporkan sebarang pencabulan terhadap Terma Penggunaan atau Dasar Privasi ini atau ingin memohon akses, pembetulan atau penghapusan Maklumat Peribadi anda, sila tulis kepada SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel di 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, atau emel ke SPD pada privacy@spdspark.com.

Jika anda ada sebarang pertanyaan tentang produk kami sila hubungi Careline. Careline ini dikendalikan oleh syarikat gabungan SPD, SPD Development Company Limited di UK. Butiran hubungan Careline dipaparkan dalam Tapak negara kediaman anda di bawah Hubungan. Sila bersedia untuk menyatakan nombor lot pada pek produk. Panggilan kepada Careline mungkin dikesan atau direkod untuk tujuan kawalan kualiti dan maklumat peribadi anda mungkin dikumpul seperti yang digariskan di atas.

Terima kasih kerana mengunjungi Tapak kami.