Terma Penggunaan

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN TAPAK SPD DAN MANA-MANA PERKHIDMATAN. TERMA INI MENGAWAL PENGGUNAAN TAPAK SPD OLEH ANDA, SEMUA BAHAN DALAMNYA DAN PERKHIDMATAN KAMI

Terakhir dipinda pada 19 Disember 2017

Umum

Tapak web ini (tidak termasuk tapak pautan) ("Tapak") dimiliki dan dikawal oleh SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH ("SPD"), iaitu sebuah syarikat yang ditubuhkan di Switzerland. Ia dikendalikan bagi pihak SPD oleh syarikat pihak ketiga, termasuk Pengehosan Aptum. Di samping itu, SPD mengikut budi bicaranya mungkin menyediakan perkhidmatan tertentu di negara-negara tertentu (cth. talian bantuan pengguna kami, Careline) ("Perkhidmatan"). Ketersediaan dan kandungan Perkhidmatan berbeza mengikut negara. Terma Penggunaan ini juga digunakan pada saluran Clearblue di www.youtube.com dan apa-apa rujukan kepada Tapak hendaklah termasuk saluran ini.

Dengan mengakses Tapak ini dan mana-mana Perkhidmatan, anda menerima Terma Penggunaan ini, dalam versi terkini seperti yang disiarkan dari semasa ke semasa dalam bahagian ini di Tapak ini. Oleh itu, anda harus menyemak Terma Penggunaan ini secara berkala kerana ia mungkin telah berubah sejak kunjungan terakhir anda. Terma tambahan mungkin dikenakan kepada Perkhidmatan ini.

Tapak dan Perkhidmatan ini boleh diakses dari pelbagai negara serata dunia. Memandangkan setiap negara ini mempunyai undang-undang yang berbeza daripada Switzerland, dengan mengakses Tapak dan Perkhidmatan, anda menunjukkan bahawa selain Terma Penggunaan ini, anda menerima bahawa undang-undang Switzerland harus digunakan secara eksklusif terhadap semua hal yang timbul atau berkait dengan penggunaan dan kandungan Tapak dan Perkhidmatan tersebut. Anda juga bersetuju dan menerima bidang kuasa tak eksklusif mahkamah Geneva, Switzerland berkenaan dengan perkara tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, jangan gunakan Tapak dan mana-mana Perkhidmatan kami.

Ketersediaan Produk

Apa-apa rujukan kepada produk atau perkhidmatan dalam Tapak ini atau apabila Perkhidmatan disediakan tidak membawa maksud tawaran untuk menjual atau membekal produk atau perkhidmatan tersebut. Tapak ini mungkin merujuk kepada produk yang belum berdaftar atau disahkan dalam sesebuah negara. Sila tanya ahli farmasi tempatan anda untuk produk yang terdapat di negara anda. Nasihat khusus tentang ketersediaan dan kesesuaian mana-mana produk atau perkhidmatan harus diperoleh dahulu sebelum pembelian. Gambar produk adalah untuk ilustrasi sahaja.

Pembatasan Liabiliti

Tapak ini dan semua maklumat serta bahan berkaitan yang terkandung dan semua maklumat serta bahan berkaitan yang diberikan sebagai sebahagian daripada mana-mana Perkhidmatan adalah tersedia "seperti adanya" untuk tujuan makluman umum sahaja. Ia tidak boleh dipercayai semata-mata bagi mana-mana tujuan tertentu dan tidak ada pernyataan, jaminan atau janji, secara nyata atau tersirat, yang diberikan bahawa Tapak, semua maklumat dan bahan berkaitan yang terkandung dalam Tapak ini dan semua maklumat dan bahan berkaitan yang diberikan sebagai sebahagian daripada mana-mana Perkhidmatan adalah tepat, terkini, lengkap, memadai atau sesuai. Anda harus menggunakan pertimbangan anda sendiri untuk menilai semua maklumat dan bahan berkaitan yang diberikan melalui Tapak dan Perkhidmatan kami dan dengan menggunakan maklumat sedemikian dan bahan berkaitan, anda menerima risiko bahawa ia mungkin tidak tepat, terkini, lengkap, memadai atau sesuai untuk keperluan anda.

SENTIASA RUJUK PAKAR PENJAGAAN KESIHATAN UNTUK NASIHAT PERUBATAN DAN SILA BACA DENGAN TELITI LABEL PENUH PADA PEK DAN RISALAH ARAHAN BAGI MANA-MANA​ PRODUK SEBELUM DIGUNAKAN.  TIADA MAKLUMAT DALAM TAPAK INI, SAMA ADA BERKAITAN BAHAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN SPD, GABUNGANNYA DAN PEMBEKAL PIHAK KETIGA BERTUJUAN SEBAGAI GANTI KEPADA NASIHAT PERUBATAN ATAU PEMERIKSAAN PERUBATAN OLEH PAKAR PENJAGAAN KESIHATAN BERTAULIAH.  SPD dan gabungannya tidak mengendalikan perubatan atau menyediakan perkhidmatan perubatan atau nasihat. 

SPD dan gabungannya, atau pengarah, pegawai, pekerja atau ejennya tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan, ganti rugi atau perbelanjaan yang timbul daripada mana-mana akses kepada atau penggunaan Tapak ini, mana-mana maklumat atau bahan yang terkandung dalamnya, atau mana-mana tapak yang dipaut kepadanya, dan mana-mana Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, mana-mana kehilangan keuntungan, secara tidak langsung, sampingan atau berbangkit atau ganti rugi yang membebankan (walaupun SPD dan gabungannya, pengarah, pegawai, pekerja atau ejennya telah dinasihatkan tentang kemungkinan ganti rugi sedemikian).

SPD memelihara haknya untuk membuat apa-apa perubahan dan pembetulan kepada, dan/atau menyekat akses kepada, Tapak dan/atau Perkhidmatan ini sekiranya dianggap perlu oleh SPD dan tanpa notis. Tapak dan/atau Perkhidmatan mungkin tidak boleh dicapai dari semasa ke semasa disebabkan masalah rangkaian, perisian, perkakasan dan gangguan bekalan pihak ketiga, kerja pengemaskinian atau pembangunan. SPD tidak bertanggungjawab jika Tapak dan/atau Perkhidmatan ini tidak dapat dicapai pada bila-bila masa atau tempoh, termasuk tanpa had, apa-apa kerosakan yang terjadi atas sebab ini.

Pembayaran Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi, mempertahankan dan memegang lepas SPD, pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya daripada dan terhadap semua kerugian, perbelanjaan, ganti rugi dan kos, termasuk yuran peguam yang berpatutan, akibat daripada mana-mana pelanggaran oleh anda terhadap Terma Penggunaan ini dan/atau penggunaan Tapak oleh anda (termasuk kelalaian atau kelakuan salah).

Hak SPD untuk Menggunakan Kandungan yang Diserahkan oleh Pengguna

Apabila anda memuat naik atau berkongsi maklumat peribadi (misalnya nama, tempat kediaman, e-mel, telefon dan tarikh lahir), cerita, gambar, pengetahuan, komen, idea, soalan dan reka bentuk ("Kandungan") di saluran media sosial yang diuruskan oleh SPD, yang termasuk halaman Facebook Clearblue®, akaun Twitter Clearblue® dan akaun Instagram Clearblue® ('Saluran Media Sosial'), anda bersetuju dengan penggunaan Kandungan tersebut secara percuma dan tanpa had di seluruh dunia oleh SPD, gabungannya dan pihak ketiga yang ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam Tapak atau dalam mana-mana bahan lain dalam mana-mana format (digital, cetak, media sosial dan lain-lain) untuk tujuan promosi dan tujuan lain.

SPD dan gabungannya berhak, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis, untuk menggunakan, tidak menggunakan, memadam, mengedar, menyalin, mengubah suai, mengedit, menyesuaikan, menghasilkan karya terbitan, memapar kepada umum dan menterjemah semua atau mana-mana Kandungan sedemikian tanpa batasan, dan memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perkara yang sama. Di samping itu, SPD berhak untuk menggunakan secara percuma apa-apa idea, konsep, pengetahuan atau reka bentuk yang terkandung dalam Kandungan sedemikian untuk apa jua tujuan, termasuk tanpa batasan, pembangunan, penghasilan, reka bentuk dan pemasaran produk dan item lain yang menggabungkan idea, konsep, pengetahuan atau reka bentuk sedemikian.

Sekiranya anda perlu menarik balik persetujuan anda terhadap mana-mana penggunaan Kandungan pada masa akan datang, ini hanya dikenakan selepas SPD telah menerima penarikan balik persetujuan anda. Mana-mana bahan yang telah dihasilkan dan dikomunikasikan sebelum itu tidak akan terjejas.

SPD memelihara haknya untuk memilih Kandungan yang dianggap paling sesuai untuk disiarkan dan tidak menawarkan apa-apa jaminan bahawa Kandungan yang anda berikan akan tersiar "secara langsung" dan boleh dicapai dalam Saluran Media Sosial.

Apabila meminta Perkhidmatan (cth. Careline), anda mungkin dikehendaki berkongsi maklumat peribadi seperti nama, tempat kediaman, e-mel, telefon, maklumat kesihatan, tarikh lahir dan lain-lain ("Maklumat Perkhidmatan"). Dengan berkongsi Maklumat Perkhidmatan, anda memberikan kebenaran kepada SPD, gabungannya dan syarikat pihak ketiga lain untuk menggunakan Maklumat Perkhidmatan ini demi melaksanakan permintaan anda. Selain itu, apabila meminta Perkhidmatan, anda juga mungkin dijemput untuk berkongsi Kandungan dan anda bebas untuk bersetuju atau menolak tanpa apa-apa kesan ke atas Perkhidmatan yang anda minta. Jika anda bersetuju untuk berkongsi Kandungan, terma di atas yang berkaitan dengan Kandungan akan digunakan.

Tingkah laku Pengguna

Dengan menggunakan Tapak dan Perkhidmatan ini, anda mengaku bahawa mana-mana maklumat yang anda beri adalah benar dan tepat. Penyerahan maklumat tanpa dipinta, seperti soalan, komen atau cadangan, sama ada melalui Tapak ini atau cara komunikasi lain, tidak akan dianggap sulit. SPD dan gabungannya tidak mempunyai kewajipan kepada anda dalam apa jua bentuk berhubung dengan maklumat seperti ini.

Anda bersetuju bahawa tiada Kandungan yang diserah atau disiarkan oleh anda akan mencabul atau melanggar hak mana-mana individu lain, atau mengandungi bahan yang berunsur libel, fitnah, lucah atau menyalahi undang-undang. Semua Kandungan yang disiarkan ke Saluran Media Sosial mungkin dipantau. SPD memelihara haknya untuk mengalih keluar dengan serta-merta mana-mana Kandungan yang, menurut pendapatnya yang munasabah, mengandungi bahan yang berunsur libel, fitnah, lucah, penipuan, mencabul hak mana-mana individu, menimbulkan kebencian atau tidak menyenangkan atau menyalahi undang-undang di bawah undang-undang yang berkenaan.

Hak Harta Intelektual

Hak Cipta ©2017 SPD. Hak cipta terpelihara. Semua hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam semua teks, gambar, grafik, bunyi, perisian, 'penampilan' umum dan bahan lain dalam Tapak ini dan dalam mana-mana bahan SPD adalah milik SPD dan syarikat gabungannya (kecuali mana-mana kandungan pihak ketiga yang dinyatakan sedemikian) atau yang termasuk dengan kebenaran pemilik yang berkaitan.

Anda boleh melayari Tapak ini dan menghasilkan semula ekstrak (kecuali bagi mana-mana kandungan pihak ketiga yang dikenal pasti sedemikian) dengan cara mencetak, memuat turun ke dalam cakera keras dan dengan mengedarkan kepada orang lain untuk penggunaan peribadi bukan komersial. Penggunaan ini hanya untuk tujuan makluman sahaja dan notis hak cipta di atas harus dipaparkan dalam segala penghasilan semula dengan rujukan kepada Terma Penggunaan.

Tiada penghasilan semula bagi mana-mana bahagian Tapak ini boleh dijual atau diedar untuk tujuan komersial, serta diubah atau dimasukkan dalam mana-mana karya atau penerbitan, sama ada dalam bentuk salinan keras atau secara elektronik, termasuk siaran dalam tapak lain.

Tiada apa sekalipun dalam Tapak ini boleh dianggap sebagai pemberian secara implikasi, estopel atau sebaliknya, mana-mana hak untuk menggunakan atau lesen untuk menggunakan mana-mana hak cipta, paten, tanda dagang, logo dan tanda perkhidmatan SPD. SPD melindungi hak harta intelektualnya sejajar dengan undang-undang yang dipakai.

Tanda Dagang

Semua tanda dagang, tanda perkhidmatan dan logo yang dipaparkan dalam Tapak ini adalah dimiliki atau digunakan di bawah kebenaran SPD dan gabungannya dan semua hak cipta terpelihara. Tanpa batasan, ini termasuk nama "SPD" dan logo serta nama produk termasuk Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® dan Fact Plus®. Penggunaan tanpa kebenaran mana-mana tanda dagang, tanda perkhidmatan atau logo adalah dilarang sama sekali.

Tapak Pautan

Di pelbagai tempat di seluruh Tapak, anda mungkin ditawarkan pautan automatik ke tapak internet pihak ketiga yang berkaitan dengan aspek tertentu Tapak ini. Hal ini tidak bermaksud SPD mempunyai kaitan atau menyokong tapak-tapak ini atau pemiliknya. Walaupun SPD berharap anda akan mendapati tapak-tapak ini menarik, SPD dan gabungannya, atau mana-mana pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau liabiliti terhadap tapak pihak ketiga, mana-mana maklumat yang terkandung dalamnya, atau ketersediaannya.

Maklumat Tentang Anda dan Kunjungan Anda ke Tapak ini dan Perkhidmatannya

Kami memproses maklumat tentang anda berdasarkan Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Tapak dan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pemprosesan dan penggunaan maklumat anda, termasuk maklumat peribadi, mengikut Dasar Privasi.

Kami menggunakan kuki dan teknologi lain untuk mengumpul maklumat apabila anda melawat Tapak kami termasuk alamat IP anda, halaman web yang anda lihat dan pautan yang anda klik, tarikh dan masa anda mengakses Tapak kami, jenis pelayar web yang anda gunakan dan tapak yang anda disambungkan. Anda boleh memadam dan menolak kuki dalam pelayar web anda.  Anda juga boleh mengetahui lebih lanjut tentang kuki dengan melawat halaman Dasar Kuki kami.

Virus, Penggodaman dan Kesalahan Lain

Anda tidak boleh menyalahgunakan Tapak kami dengan memperkenalkan virus, Trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang bersifat hasad atau membahayakan secara teknologi. Anda tidak harus cuba untuk mendapatkan akses ke Tapak kami tanpa kebenaran, atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang bersambung dengan Tapak kami.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda melakukan kesalahan jenayah. Kami akan melaporkan mana-mana pelanggaran sedemikian kepada pihak penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Jika pelanggaran ini berlaku, hak anda untuk menggunakan Tapak kami akan terbatal serta merta.

SPD, gabungan kami dan pembekal pihak ketiga kami tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan nafi khidmat teragih, virus atau bahan teknologi berbahaya lain yang mungkin menjangkiti peralatan komputer, program komputer, data atau bahan proprietari lain milik anda akibat daripada penggunaan Tapak kami oleh anda atau muat turun mana-mana bahan yang diterbitkan pada Tapak kami atau mana-mana tapak web yang dipautkan ke Tapak kami.

Kebolehasingan

Sekiranya terdapat mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini yang didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dipisah dan dihapuskan tanpa memberi kesan kepada penguatkuasaan peruntukan yang lain.

Individu untuk Dihubungi

Jika anda mempunyai apa-apa komen tentang Tapak kami atau pertanyaan tentang Terma Penggunaan ini, sila hubungi kami di [email protected].

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan produk, sila hubungi Careline. Careline dikendalikan oleh gabungan SPD, iaitu SPD Development Company Limited di UK. Butiran hubungan Careline dipaparkan di Tapak kami di negara tempat kediaman anda di bawah Hubungan.  Sila bersedia untuk menyatakan nombor lot pada pek produk.  Panggilan ke Careline mungkin dipantau atau direkodkan untuk tujuan kawalan kualiti dan maklumat peribadi anda mungkin dikumpul seperti yang digariskan di atas.

Terima kasih kerana mengunjungi Tapak kami.